SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 4 KALEM DOĞAL KAYNAK SUYU ALIMI

4 Kalem Doğal Kaynak Suyu Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122022701 – 3122120284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 Kalem Doğal Kaynak Suyu Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Su Damacana adet 20.000 2 Su 1,5 Litre adet 100.000 3 Su 0,5 Litre adet 10.000 4 Su Bardak adet 15.000
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başkanlığımıza bağlı 10 ayrı mutfağa (Gölbaşı – Mühendislik -Diş Hekimliği – Tıp Fakültesi – Sağlık Bilimleri- Eczacılık Fak. -Sağlık Bilimleri – Eczacılık Fak.-B. Blok(mediko binası)-Teknik Eğitim -Bosna Hersek- Dökümhane ) teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 4 Kalem Doğal Kaynak suyu alımı 02 Ocak 2024 tarihinden başlayacak olup, 31 Aralık 2024 tarihleri arasında idarece ihtiyaca binaen verilen siparişleri pey der pey Başkanlığımıza bağlı 10 Adet Yemekhaneye (Gölbaşı Kampüsü dahil) teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 02 Ocak 2024 tarihinden başlayacak olup, 31 Aralık 2024 tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Teknikokullar/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan Kaynak Suyu İşletme Ruhsatının (Aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış belgelerin yeterlilik bilgileri formuna kayıt edecektir.
2.Sağlık Bakanlığı Bağlı Bulunduğu il Sağlık Müdürlüğü Laboratuvardan (Eylül ve Ekim) aylarının ayrı, ayrı olarak, Kimyasal ve Bakteriyolojik su analiz raporunun (Aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış belgelerin yeterlilik bilgileri formuna kayıt edecektir.
3. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen firmaya ait Marka Tescil Belgesi Belgesinin (Aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış belgelerin yeterlilik bilgileri formuna kayıt edecektir.
4.İhaleye yetkili satıcı olarak katılacak firmalar. Yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgesini ve üretici firmaya ait 1.,2.ve 3. Madde istenilen belgelerini (Aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylan belgelerin yeterlilik bilgileri formuna kayıt edecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Cenk Tosun Kimdir? Cenk Tosun Nereli Ve Kaç Yaşında?

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKARYAKIT SATIN ALINACAK
#ilangovtr BASIN NO: ILN01915526

Yorum yapın

en iyi