GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2024 YILI 12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI

2024 YILI 12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : 1.Sok. No:4 06510 EMEK ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122034000 – 3122239226
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI 12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.400.000 Kw/saat Orta Gerilim Elektrik Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alım yapan idareye ait abone numarası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip Elektrik Enerjisi Abonelik aktarımlarının mevzuat hükümlerine göre en kısa sürede tamamlanarak işe başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.11.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu-Bişkek Cd.(8.Cd.) 1.Sk. No:4 06490 Emek – ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler, EPDK’dan alıkları yürürlükte olan; Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, İletim Lisansı, Dağıtım Lisansı, Parekende Satış Lisanslarından herhangi birini veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır

Dikkatini Çekmedi mi ?  KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HADDE MAMULÜ GREYDER BIÇAKLARI MAL ALIMI

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Serbest Tüketici Kapsamında, yurt içi, yurt dışı ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapmış olduğu Elektrik Enerjisi satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  AYAŞ BELEDİYESİ AKARYAKIT ALIMI (200000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) VE 10000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN MAL ALIMI
İade Eden :
Gönderme Tarihi – Saati : 12.10.2023 13:34
İade Tarihi – Saati : 12.10.2023 14:46
Kabul Tarihi – Saati :
İlan Sevk İşlem Tarihi – Saati :

İade Nedenleri
Bilgi:
BENZER İŞ TANIMI :
Sayın Yetkili,
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılmış işlere ilişkin belgeleri iş deneyim belgesi olarak kabul ettiğinden ilan metninde sadece kamuya/yurt içinde yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgesi istiyor olmanız mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.
(Bakınız İdari Şartname Madde No: 7.6 )
İlanların ön kontrol ve kabul işlemleri (inceleme) ile günlük Kamu İhale Bülteni hakkındaki soruları ve sorunları gidermek veya bilgi sahibi olmak isteyenlere gerekli bilgileri vermek için kurulmuş olan İlan Destek Masası’nı arayabilirsiniz. İlan Destek Masası iş günlerinde 09:00-12:30 ile 13:30-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Telefon No:0.312.218 47 88 (direkt)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01911141

Yorum yapın

ankara escort
izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Sponsor Bağlantılar ; Çanakkale Haberleri nasilkullanir.com dizi kıyafetleri 3 sayfa haberleri