SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 10 KALEM UNLU MAMUL ALIMI

10 Kalem Unlu Mamul Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122022701 – 3122120284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 10 Kalem Unlu Mamul Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Unlu Mamul Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üniversitemiz merkez kampüste bulunan, Teknoloji Mutfak/Kültür Merkezi, Rektörlük Binası, Mediko Binası / B Blok, Mühendislik, Hersek binası, Kütüphane) aracı ve taşıyıcı personeli ile teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 10 Kalem Unlu mamul alımı sözleşmelerinin taraflarca imzalanmasından itibaren, 02 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 Tarihleri arasında 12 ay süresince idare tarafından belirtilen tarihte ve istenilen miktarı Teknoloji Mutfak/Kültür Merkezi, Rektörlük Binası, Mediko Binası / B Blok, Mühendislik, Hersek binası, Kütüphane) aracı ve taşıyıcı personeli ile teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : 02 Ocak 2024 tarihinden başlayacak olup, 31 Aralık 2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Teknikokullar/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
5179 Sayılı gıdalrın üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için, “İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Sicil yada Gıda Üretim Sertifika aslını veya noter onaylı suretini yeterlilik bilgileri formunda beyan edecektir

Dikkatini Çekmedi mi ?  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇELERİ BÜNYESİNDEKİ HAYVANLAR İÇİN YONCA, FİĞ VE ÇAYIR KURU OT ALIMI İŞİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) En avantajlı teklif veren, 1. ve 2. istekli firmalardan, 10 Kalem unlu mamullerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre uygun numuneler istenecektir.
b) Teslim edilen numunenin üzerinde ayrı ayrı kalemlerde isteklilerin firma bilgileri yer alacaktır.
c) İdare tarafından numuneler firmalardan teslim tutanağı alınacak olup, teslim tutanağının bir nüshası teslim eden firmaya verilecektir.
En avantajlı 1. ve 2. teklifi veren istekli firmaların numunelerini ihale komisyonunda görev alan teknik üyeler tarafından değerlendirilmesi sonucuna göre, üretim yapılan tesislerin denetlemesi sonrasında üretim ve hijyen kurallarına uygun görülmeyen tesisler hakkında düzenlenecek rapor neticesinde numunelerin değerlendirme kriterlerine uygun görülse dahi, üretim yeri uygun görülmediği için eleme kriteri olarak kullanılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Nilgün Marmara Kimdir? Nilgün Marmara Nereli?
#ilangovtr BASIN NO: ILN01915541
İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın

izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Çanakkale Haberleri