HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Genel Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : SOSYAL TESİSLER VE İKTİSADİ İŞLETMELER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ
b) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 7 Nolu Kapı Karşısı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeler Müdürlüğü Satınalma Birimi 06230 Sıhhiye ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123052005 – 3123053108
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Genel Gıda Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Gıda Alımı (Baharat Grubu, Yağ Grubu, Bakliyat Grubu, Çay Şeker Grubu, Un Grubu) 5 Grup 59 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri Sosyal tesis Ve işletmeleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler
ç) Süresi/teslim tarihi : . ilgili kafeterya müdürlüklerince1 (bir) gün öncesinden söz konusu yiyecek maddesinin siparişi yazıyla ya da faksla yükleniciye 29.02.2024 tarihine kadar partiler halinde bildirilecektir. Siparişi verilecek yiyecek maddeleri istenilen miktar, cins ve kalitede teknik şartnameye uygun olarak en geç ertesi sabah 8:30’a kadar teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 3 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.10.2023 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeterya binası Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Toplantı Odası Altındağ Ankara
Dikkatini Çekmedi mi ?  ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞALGAZ ALIMI

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01903030

Yorum yapın

en iyi