BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM SİSTEMİ VE YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

İşletim Sistemi Ve Yazılım Lisansları Güncelleme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Incitasi Sokak 06100 Beşevler YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 312 2121023 – 312 2153465
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İşletim Sistemi Ve Yazılım Lisansları Güncelleme
b) Niteliği, türü ve miktarı : İhale 5 Kısımdan Oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Emniyet Mahallesi İncitaş Sokak Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası A-Girişi 4/25 Yenimahalle – ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip, 30 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Emniyet Mahallesi İncitaş Sokak Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası A-Girişi 4/25 Yenimahalle – ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Dikkatini Çekmedi mi ?  ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Sanallaştırma (VMWARE) Yazılımı Lisans Güncelleme

Belge Adı Açıklama
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Belgesi İstendiğinde elden teslim edilecektir.
Ankara’da faal ofisin bulunması İstendiğinde belgelendirilecektir.

Symantec SPS Uç Kullanıcı Güvenliği Yazılım Lisans Güncelleme

Belge Adı Açıklama
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Belgesi İstendiğinde elden teslim edilecektir.
Ankara’da faal ofisin bulunması İstendiğinde belgelendirilecektir.

İnfoblox Ürünleri Lisans Güncelleme

Belge Adı Açıklama
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Belgesi İstendiğinde elden teslim edilecektir.
Ankara’da faal ofisin bulunması İstendiğinde belgelendirilecektir.

Zafiyet Yönetimi Aracı Lisans Güncelleme

Belge Adı Açıklama
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Belgesi İstendiğinde elden teslim edilecektir.
Ankara’da faal ofisin bulunması İstendiğinde belgelendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan nereli ve kaç yaşındadır?

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01915923
İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın

izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Çanakkale Haberleri