GÜLHANE EAH İHTİYACI 27 KALEM TIBBİ CİHAZIN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-GÜLHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : GN.DR.TEVFIK SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123042074 – 3123042250
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : GÜLHANE EAH İHTİYACI 27 KALEM TIBBİ CİHAZIN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 27 KALEM TIBBİ CİHAZIN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Dikkatini Çekmedi mi ?  PURSAKLAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 KALEM C30 HAZIR BETON ALIMI İŞİ
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
TSE 13703 VEYA TSE 12426 Çocuk Nöroloji Kliniğine ait 1015487862 Künye numaralı Natus Marka Neurology Model EEG cihazının bakım/onarımının yapılması işi (yedek parça/mal alımı dahil, istisna parçalar dahil) Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
TSE 13703 VEYA TSE 12426 Üroloji Kliniğinde bulunan 1010905678 Künye numaralı MMS Marka UF 1005 Model Ürodinami cihazının bakım/onarımının yapılması işi (yedek parça /mal alımı dahil, istisna parçalar dahil) Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  AKYURT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜLÜĞÜ AĞAÇ VE ÇALI ALIMI
#ilangovtr BASIN NO: ILN02027431

Yorum yapın