TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNTERNET HİZMETİ ALINACAK

ULAKNET Ankara, İstanbul ve İzmir Düğüm Noktaları Arasında, 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında Noktadan Noktaya Erişim Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/574683
1-İdarenin
a) Adı : ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
b) Adresi : TÜBİTAK Ek Hizmet Binası Yüzüncüyıl, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122989200 – 3122665181
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : ULAKNET Ankara, İstanbul ve İzmir Düğüm Noktaları Arasında, 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında Noktadan Noktaya Erişim Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : ULAKNET Ankara, İstanbul ve İzmir Düğüm Noktaları Arasında, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında Noktadan Noktaya Erişim Hizmet Alımı
Ankara-İstanbul : 150 Gbps
İstanbul-İzmir : 100 Gbps
İzmir-Ankara : 100 Gbps
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ULAKNET Ankara Düğüm Noktası: TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B-5 Blok Bilkent, Ankara ULAKNET İstanbul Düğüm Noktası: İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat:1 Maslak, İstanbul ULAKNET İzmir Düğüm Noktası: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak, İzmir
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.05.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü İdari Birim TÜBİTAK Ek Hizmet Binası Yüzüncüyıl, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Çankaya/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Dikkatini Çekmedi mi ?  MASTERCHEF CANLI İZLE! TV8 MasterChef Türkiye 46. bölüm izle! 3 Ağustos Perşembe
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınanı Internet Servis Sağlayıcı Lisansı veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yetki belgesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınanı Internet Servis Sağlayıcı Lisansı veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yetki belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan her türlü İnternet erişim hizmetleri veya noktadan noktaya devre hizmetleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Yusuf Kerim kimdir? Yusuf Kerim nereli ve kaç yaşındadır?
#ilangovtr BASIN NO: ILN02026315

Yorum yapın

en iyi