GÜLHANE DİŞ HEK. FAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETİ ALINACAKTIR

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/382496
1-İdarenin
a) Adı : GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : EMRAH MAHALLESİ GÜLHANE 06018 Etlik 06018 ETLİK KEÇİÖREN ANKARA 06018 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123046248 – 3123046290
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
8 AY
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ Sterilizasyon Ünitesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.05.2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ İHALE SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürün ve cihazlar ile ilgili T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS ‘ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (Teklif edilen model ile ilgili barkod), T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS’ye kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyasında sunacaklardır. Ürünlerin ÜTS ve TİTUBB kayıtları Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır. İnternet çıktıları, firma yetkili/yetkilileri tarafından onaylanacaktır.
2. İstekli firma, yazılımı geliştiren firmanın ürününü kullanabileceğini gösteren yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler ihale dosyasında ,ihale tarihi itibari ile geçerliliği olan ISO 9001:2015 ve TSE Hizmet Yeterlilik TS13085 (sterilizasyon hizmetleri) ve TS 13227 (Dezenfeksiyon hizmetleri ) belgelerine sahip olmalıdır ve yeterlilik tablosunda beyan edilmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sağlık Kuruluşlarında gerçekleştirilmiş “Dezenfeksiyon ve/veya Sterilizasyon Hizmet Alımı” işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02009189

Yorum yapın