TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 2024 MALİ YILI İÇİN 150 KALEM DİŞ SARF VE STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI

2024 Mali Yılı İçin 150 Kalem Diş Sarf ve Sterilizasyon Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-TEPEBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : GÜÇLÜKAYA MAH. FATIH CAD. ÇAGLA SOK. 2 06629 TEPEBAŞI KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123600007 – 3123610016
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Mali Yılı İçin 150 Kalem Diş Sarf ve Sterilizasyon Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 Mali Yılı İçin 150 Kalem Diş Sarf ve Sterilizasyon Malzemesi Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tepebaşı ağız ve diş sağlığı hastanesi ilgili depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kurumun ihtiyacına göre malzemelerin siparişi çekilecektir. Kurum tarafından çekilen siparişlerin 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili depoya teslim edilmesi gerekmektedir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip olarak başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Tepebaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Leyla Alaton kimdir ne iş yapar? Leyla Alaton evli mi, kaç yaşında? Leyla Alaton'un eşi kimdir? - HY Gazete
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar

Belge Adı Açıklama
UBB VE ÜTS Ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olan UBB ve ÜTS kodlarının teklif cetvellerinde ya da teklif ekinde olması gerekmektedir.
TİTUBB kaydı İstekliler ve teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 2010\11 sayılı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmak zorundadır. Bu kapsamda olmayan ürünler için kapsam dışında olduğuna dair üretici ya da ithalatçı firmanın yazılı beyanı yeterli olacaktır. Güvenlik bilgi formu ihale dosyasında olması gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Erkin Özsönmez kimdir? Erkin Özsönmez nereli, kaç yaşında?

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02006862

Yorum yapın