OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

50 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : MEHMET AKİF ERSOY MAH. 13. CAD. NO: 56 06010 (YENİ HİZMET BİNASI) YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123253636 – 3123233967
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 50 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Kalem-Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Biyomedikal Depo ve/veya Tıbbi Sarf Depo (Mehmet Akif Ersoy Mah. Sami Efendi Cad. No: 56 Yenimahalle/ ANKARA)
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden, posta yoluyla veya KEP üzerinden yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 180’nci (yüzseksen) gün kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma ve/veya 1. Kat Toplantı Salonu (Mehmet Akif Ersoy Mah. Sami Efendi Cad. No: 56 Yenimahalle/ ANKARA)
Dikkatini Çekmedi mi ?  ALTINDAĞ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEFİN RAPORU DÜZENLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna ve/ veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge
2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.)
3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici ve ya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2022/2 Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “satış merkezi yetki belgesi” aranacaktır.
Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse, kapsamda olmadığını açıklayan istekli beyanı. Kapsam dışı olduğu, ayrı bir beyan yerine Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki “Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmında da belirtilebilir.
Biyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları) kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve ya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Ahmet Dede nereli? Ahmet Dede mesleği nedir? Ahmet Dede kimdir?

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler birinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” başlığı altında istenecektir. Verilen süre içerisinde Numune ve/veya Katalog veya benzeri tanıtım materyali, 1-40. arası ve 50. kalemler için Tıbbi Sarf Depoya; 41-49 arası kalemler için Biyomedikal Tüketim Depoya Numune Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir. Numune Teslim Tutanağı 3 (üç) nüsha düzenlenerek 1 nüshası isteklide kalacak, 1 nüshası numune/kataloğu teslim alan kişide kalacak, 1 nüshası da Satınalma İhale Birimi’ne teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğçe Özbudak'ın sağlık durumu nasıl?
#ilangovtr BASIN NO: ILN02004432

Yorum yapın