ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ 131 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

131 Kalem Cerrahi El Aletleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/162870
1-İdarenin
a) Adı: ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ
b) Adresi:İstasyon Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:5 Etimesgut/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3125525665/5775 – 3122444488
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:131 Kalem Cerrahi El Aletleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:131 Kalem Cerrahi El Aletleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslimat ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilmiş olmalıdır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.04.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Başhekimlik Binası Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgelemelidir. İstekli TSE’ den (TSE 13011 ve TSE 12426 standartlarına göre) almış olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmak zorundadır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
– İstekliler teklifleri ile birlikte; firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün/cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıtlı olduğunu, Üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün/cihazın TİTUBB veya ÜTS kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB veya ÜTS’ ne kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi’ne ait internet sayfasından alacakları TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda veya Teklif Cetvelinde belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Numuneler, Tıbbi Sarf Depoya teslim edilecektir.
İstekli, teklif verilen kalemlere ait Teknik Şartnamede belirtilen ölçü (adet/metre/paket vb) ve miktar kadar numune getirilecektir. Teknik Şartnamede numune miktarı belirtilmeyen kalemlere ait ise en az 2’er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sıra numarası, firma ismi yazılıp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. İhaleye katılan istekliler bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar. İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir, ücreti ilgili firma tarafından karşılanmak üzere yetkili laboratuvarlarda analiz yaptırabilir.
Herhangi bir kaleme ait teklifi olsa da numunesi olmayan isteklilerin numune vermedikleri kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hastane deposundan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
İhale teknik şartnamelerinde istenen diğer belgeler İhale teknik şartnamelerinde istenen diğer belgeler
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  ETİMESGUT BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02008825

Yorum yapın