TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. MAK. İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞ. YÜRÜYÜŞ GURUBU ARA MALZ. SATIN ALINACAK

Muhtelif Ekipmanlara Ait Yürüyüş Gurubu Ara Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:47 06170 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124545454 – 3124543555
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Ekipmanlara Ait Yürüyüş Gurubu Ara Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ekipmanlara Ait Yürüyüş Gurubu Ara Malzemeleri Alımı (12 Kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları Mühendisliği (Etlik/ANKARA)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yedek parçaların tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günü içinde teslim edilecektir. Yedek Parçaların her kısmının tamamı en çok 1 (bir) partide teslim edilecektir. Ancak, birden fazla kısım aynı yüklenicide kalması haline tamamı en çok 3 (üç) partide teslim edilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir. 10.3.2. Yüklenici, teslim süresi içerisinde malzemeleri teslim edecektir. Ancak Yüklenici kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle malzemeleri süresi içerisinde teslim edemeyeceğini anlaması durumunda İdareye süresi bitmeden başvuruda bulunacaktır. Yüklenici başvuruda bulunurken teslimatta yaşanan gecikmenin sebeplerine yer vererek ve bu durumu belgelendirilecektir. İdare cezalı ek süre vermekte serbest olup, İdare süre uzatımı verilmesi halinde gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedeli üzerinden 34.2. maddesinde yer alan gecikme cezası uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : İdarece işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.
Dikkatini Çekmedi mi ?  Cem Kotan kimdir? Cem Kotan nereli ve kaç yaşında?

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar

Belge Adı Açıklama
Ek-2 Yedek Parça Bilgi Formu İstekliler, teknik şartname ekindeki “YEDEK PARÇA BİLGİ FORMU”?nda yer alan bilgileri ihaleye sunacaktır. Bahse konu belge ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda istenilen bilgiler (Sıra No / Orijinal Ekipman İmalatçısının Parça Numarası / Yedek Parçanın Adı / Miktarı (Adet) / Teklif Edilen Yedek Parça İmalatçısının Memleketi / Parça Numarası / Markası) Yeterlik Bilgileri Tablosunda eksiksiz olarak beyan edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02009136

Yorum yapın