T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Çankaya İlçesi Beytepe Lodumlu Mahallesi Lodumlu Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan kafeteryanın kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (30/11/2023) saat 12.00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2)İhale 30/11/2023 tarihinde saat 14.00’de Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda B Blok Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.
3)İhale edilecek yerin şartname ve eklerine ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi en geç İhale günü saat 11.00’e kadar Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak görülebilir veya K.D.V. Dahil 250,00.-TL. (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında ihale dökümanını alınabilir.

4)KİRAYA VERİLECEK YERLER

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE 1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) İHALE SAATİ
1 ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE LODUMLU MAHALLESİ LODUMLU REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN KAFETERYA KAFETERYA 5 YIL TOPLAM: 382 M² ₺1.072.800,00 ₺32.184,00 14.00

5) İstekliler, ‘‘ İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlarda bulunan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

6–İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

Dikkatini Çekmedi mi ?  Osayi-Samuel Kimdir? Osayi- Samuel Nereli Ve Kaç Yaşında?

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi, süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
9) Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
10) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, kimlik fotokopileri
2)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6) İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.
7) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
8) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
9) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
10) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
11)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
12) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
13) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Gamze Pamuk Ateşli Kimdir? Gamze Pamuk Ateşli kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği? - HY Gazete, Haymana Gazetesi

6.3. Ortak Girişim Olması halinde;
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.
2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6.4. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
6.5. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6.6. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
6.7.2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar
6.8.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
6.9.İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, ilan, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.
6.10.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Survivor Hikmet Kimdir? Hikmet Tuğsuz nereli kaç yaşında? Hikmet mesleği ne? Survivor Hikmet kimdir ne iş yapar? - HY Gazete
İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON : 0 312 507 31 11
FAX : 0 312 507 26 11
#ilangovtr BASIN NO: ILN01932739
İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın

izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Çanakkale Haberleri