T.C. ANKARA 3.İŞ MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2020/120 ESAS

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA VEKİLİ : Av. NURTAÇ EKŞİ – ANKARADAVALILAR :1- ADEM DOLMA- T.C Kimlik No:4607873068
:2-ADES PROJE DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA
:3- TEKNOYAP YAPI İNŞ. TEKS. İML. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş – ANKARA
DAVA : Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 30/11/2024
Davacı, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar, ADEM DOLMA, ADES PROJE DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, TEKNOYAP YAPI İNŞ. TEKS. İML. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. arasında Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizce davalı Adem Dolma’ya dava dilekçesinde belirtilen adresine gerekçeli kararın ve İstinaf başvuru dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı, adres araştırmasında da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ve İstinaf başvuru dilekçesinin 7201 sayılı Kanunun 28/1 maddesi gereğince davalı Adem Dolma’ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 30/11/2023 tarih, 2020/120 Esas, 2023/420 Karar sayılı gerekçeli kararında özetle; “Davacının davasının KISMEN KABULÜ İLE,
1-Davacının davalı Teknoyap Yapı İnşaat Teks. İml.İç ve Dış Tic. A.Ş’ye yönelik davasının REDDİNE,
2-Davacı Kurumun PSD nedeni ile 32.120,20 TL alacağının gelir bağlama onay tarihi olan 23/07/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar Adem Dolma ve Ades Proje Danışmanlık İnşaat Tic.Ltd.Şti’nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
3-Davacı Kurumun geçici iş göremezlik ödeneği nedeni ile 1.034,27 TL alacağının ödeme tarihi olan 07/02/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar Adem Dolma ve Ades Proje Danışmanlık İnşaat Tic.Ltd.Şti’nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı Kurumun tedavi gideri nedeni ile 1.230,13 TL alacağının ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar Adem Dolma ve Ades Proje Danışmanlık İnşaat Tic.Ltd.Şti’nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
5-Alınması gereken 2.349,00-TL karar harcının davalılar Adem Dolma ve Ades Proje Danışmanlık İnşaat Tic.Ltd.Şti’nden müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,
6-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, AAÜT gereğince davacı yararına belirlenen 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalılar Adem Dolma ve Ades Proje Danışmanlık İnşaat Tic.Ltd.Şti’nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, reddolunan kısım yönünden; AAÜT gereğince davalı Teknoyap Yapı İnşaat Teks. İml.İç ve Dış Tic. A.Ş. yararına belirlenen 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Teknoyap Yapı İnşaat Teks. İml.İç ve Dış Tic. A.Ş.ne verilmesine,
7-Davacı tarafça yapılan 15.395,20-TL yargılama giderinin davalılar Adem Dolma ve Ades Proje Danışmanlık İnşaat Tic.Ltd.Şti’nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
8-Karar kesinleştiğinde tarafların kalan gider avanslarının iadesine,
Dair ekli karar, davacı vekilinin ve davalı Teknoyap A.Ş vekilinin yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde İstinafyolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen tefhim kılındı. ” şeklinde karar verilmiştir.
Davacı SGK vekilinin 20/12/2024 tarihli İstinaf başvuru dilekçesinde özetle;” istinaf nedenlerimizin kabulü ile Ankara 3. İş Mahkemesi 30.11.2023 tarih, 2020/120 E. 2023/420 K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde Teknoyap Yapının kusurunun bulunmaması yönünden kaldırılmasına, asıl işveren olan Teknoyap Yapının alt işverenlerle birlikte müşterek ve müteselsil olarak kusurlu sayılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ederim.” şeklinde İstinaf edilmiştir.
İlanın yayım tarihinden itibaren 7201 sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yedi (7) gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde bilirkişi raporlarına karşı itiraz ve beyanda bulunabileceğiniz hususu ihtar olunarak İLANEN tebliğ olunur.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Kazım Özeren kimdir, nerelidir? Kazım Özeren kaç yaşında? - HY Gazete, Haymana Gazetesi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02003341

Yorum yapın