SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜĞÜN SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR İHALE İLANI

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1407 – 3122711272
d) Elektronik posta adresi : [email protected]
e) İlgili personel : Şule YILDIRIM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Atatürk Mahallesinde (çok katlı otopark üstünde) bulunan ‘’Düğün Salonunun’’ 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( c ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 15.11.2023 tarihinde saat 15:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılması.
2.2. Taşınmazın Evsafı, Muhammen bedeli:
İhale konusu taşınmaz Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:10 Kat:6 (çok katlı oto park üstü) de yer almaktadır. Düğün salonu kullanım alanı 1240.61 m2 dir. 603 kişi kapasitelidir. (Mimari projeye göre)
Bu ihaleye ait taşınmazın 3 yıllık toplam Muhammen bedeli: 1.372.500,00 TL + KDV’dir.
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 15.11.2023 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 15.11.2023 tarihinde saat 12:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)
f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
4.2.İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e)İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2.000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, nereli? Settar Tanrıöğen öldü mü, ne oldu?
#ilangovtr BASIN NO: ILN01921005

Yorum yapın

en iyi