Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (28 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 28 Aralık atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 28 Aralık 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Kasım 2023 Tarihinde İmzalanan Ekli 2022 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?7996)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:?7997)

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı?Kanun Kapsamında 2024 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:?7998)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:?7999)

–– İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8000)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Mezkûr Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8001)

Dikkatini Çekmedi mi ?  İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Aralık İzmir su kesintisi listesi!

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8002)

–– 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:?8003)

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8004)

YÖNETMELİKLER

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

–– 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2024/1)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:86) Değerli Kağıtlar

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21509] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/17788 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Gündem Haberler

Yorum yapın

ankara escort
izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Sponsor Bağlantılar ; Çanakkale Haberleri nasilkullanir.com dizi kıyafetleri 3 sayfa haberleri