NALLIHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Arazi ve Büroda Çalışan Memur ve Sözleşmeli Personellerin Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NALLIHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HACIBEY MAHALLESI ANKARA ISTANBUL DEVLET YOLU 06920 YAZILI KAYA MEVKİİ NALLIHAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3127851034 – 3127851824
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Arazi ve Büroda Çalışan Memur ve Sözleşmeli Personellerin Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif (16) On Altı Kalemden Oluşan Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi ( EK’te Malzeme Birim ve Miktarları Ayrıntılı Olarak Belirtilmiştir.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünde, KGYM ni (10) On gün içerisinde ayni olarak (Değişim kartları ile birlikte) teslim edecektir. -Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Koruyucu Giyim Malzemesinin İdareye tesliminden sorumludur. – Yüklenici, ihalenin her aşamasında İdarenin KGYM’nin çalışanlara teslimatı ile ilgili talep edilen her türlü bilgilerin sunulmasından sorumludur. -Yüklenici firma, idarenin belirlediği teslimat noktasında ürünlerin dağıtımını yapmak zorundadır. – Yüklenici firma teslimat noktasında ürün dağıtımını bitirdikten sonra personelin beden ve renk değişikliği veya idarenin onay verdiği emsal (muadil) ürünlerin değişikliği ve teslimi için ilgili personele ürün değişim kartı tanzim ederek gerekli işlemleri yürütecektir. Ürünlerin tamamının teslimatında ilgili personellere koruyucu giyim teslim tesellüm tutanağını eksiksiz olarak doldurup personel ve yüklenici firma tarafından idareye sunulmak üzere imza altına alınacaktır. – KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ürün teslimleri sırasında ürün teslimini almaya gelemeyecek personel için (raporlu, görevli vb. Durumlar) ilgili harcama yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilmek şartıyla başka personele yetki verilerek ürün teslimleri sağlanabilir. Bu durumda yetki yazısının bir örneği yüklenici firmaya teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ilk iş günü içinde
Dikkatini Çekmedi mi ?  Adnan Çiçek Kimdir? Adnan Çiçek nereli? Adnan Çiçek kaç yaşında? - HY Gazete

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-Kişisel Koruyucu ve Donanım Ürünlerinin teslim edilecek olan teslimat noktalarında, personele belirlenen sürede malzemelerin teminini zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi için olası muhtemel ürün değişimi aşamasında personelin ürün ve ürün gruplarına zahmetsiz, kolay ve hızlı ulaşabilmesi adına teklif verdiği ürünlerin tamamının aynı mağazada satıldığı;
-Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.
– Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firmadan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-2’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
– İstekliler Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesini”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait “Marka Tescil Belgeleri”ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Mağaza Markalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Azra Kohen Kimdir? Azra Kohen Nereli Ve Kaç Yaşında? Azra Kohen Eserleri?
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01928475

Yorum yapın