İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

JANDARMA GÜCÜ KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN 3 KISIM SPOR MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/321192
1-İdarenin
a) Adı : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : Ahlatlıbel Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bul. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 06810 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124644552-4554 – 3124644342
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : JANDARMA GÜCÜ KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN 3 KISIM SPOR MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3 KISIM SPOR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 415 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI BEYTEPE/ÇANKAYA-ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : HER KISIM İÇİN AYRI AYRI SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP; 1. KISIM 60 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR 2. KISIM 120 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR 3. KISIM 45 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi : HER KISIM İÇİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
SPOR MALZEMELERİ İÇİN ULUSLARARASI MARKA BİLİNİRLİĞİ OLAN FİRMA VEYA FİRMALARIN YETKİLİ SATICISI YA DA İMALATÇISI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VEYA BELGELER
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLERDEN İDARİ ŞARTNAMEYE ATFEDİLEN HUSUSLAR 48.4. 3 KISIM SPOR MALZEMESİ ALIMININ, 1. KISIM ATLETİZM-ORYANTRİNG TAKIMI MALZEMELERİ VE 2. KISIM ATIŞ TAKIMI MALZEMELERİ TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLERE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. 3. KISIM GENEL SPOR MALZEMELERİ TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLER İLE BİRLİKTE ALIM ESAS NUMUNESİNE GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR. SATIN ALINACAK OLAN İKMAL MADDELERİNİN TEDARİKİNDE ESAS OLARAK KULLANILACAK OLAN TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLERDEN İDARİ ŞARTNAMEYE ATFEDİLEN HUSUSLAR, İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMİŞTİR. YÜKLENİCİ, BURADA YAZILI ŞARTLARI KABUL VE TAAHHÜT EDER.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Kazım Ayaydın kimdir? Kazım Ayaydın kaç yaşında, nereli?
#ilangovtr BASIN NO: ILN02008017

Yorum yapın