CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Sunucu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi 110/A 06100 ÇANKAYA/312
c) Telefon ve faks numarası : 2945803 – 3122945289
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SUNUCU
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Sunucu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yücetepe Mahallesi Necatibey Caddesi 110/A Çankaya/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 60 (altmış) gün içerisinde kurulumlar tamamlanmış ve kabule hazır hale gelmiş olacaktır. Muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasının akabinde başlayacak garanti ve teknik destek süresi 60 ( Altmış ) aydır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

Dikkatini Çekmedi mi ?  T.C. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenicinin, satış ve garanti süresince görev yapacak Ankara’da en az bir adet destek elemanı veya teklif ettiği ürünün yetkili servisi bulunacaktır. Destek vereceği adres ve destek elemanlarının veya yetkili servisinin iletişim bilgilerini İdareye bildirecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli Teknik Şartnamede yer alan maddeleri, teklif ettiği sunucunun hangi özellikleri ile karşıladığını teknik dokümanlarla idareye ibraz edecektir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Uyumluluk Belgesi Sunucular VMware ESXi 7.X, 8.X versiyonları için donanım uyumluluk listesinde bulunduğuna dair belge
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde Sunucu, Veri Depolama Ünitesi, Yedekleme Cihazından en az birinin satış ve kurulumunu yapmış olması benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  T.C. ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü) İHBARNAME İLAN LİSTESİ(2023)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02009171

Yorum yapın