BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ ELBİSESİ MALZEMELERİ ALIMI

Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM VE PİYASA İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122971823 – 3122971944
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım Alev Almazlar Grubu- 12 kalem; 1100 adet, 376 takım ve 196 çift; 2.Kısım Tekstil Grubu- 11 kalem; 585 adet ve 183 takım; 3.Kısım Ayakkabı Grubu- 6 kalem ve 547 çift; 4.Kısım Kişisel Koruyucu Donanım Grubu- 15 kalem 922 adet ve 273 çift
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemeler, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mah. Etimesgut/ANKARA adresinde yerleşik Doğal Gaz İletim ve Piyasa İşlemleri Daire Başkanlığı ambarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : I. Kısım Alev Almazlar Grubu için; sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 hafta içerisinde yüklenici, her bir malzemeden birer numuneyi İdareye sunacaktır. 2.Kısım Tekstil Grubu, 3.Kısım Ayakkabı Grubu ve 4.Kısım Kişisel Koruyucu Donanım Grubu için ; sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 hafta içerisinde yüklenici, üzerinde bırakılan her bir kısımdaki malzemelerden birer numuneyi İdareye sunacaktır. İdare, numuneleri inceleyerek teknik şartnameye uygun olduğunu tespit ettiği ürünlerin üretimine onay verecektir. Yüklenici tarafından getirilen numunelerin firma yetkilisiyle beraber muayene ve kabul komisyonu eşliğinde yapılan toplantıda onaylanacaktır ve bir tutanakla belgelendirilecektir. Muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanan malzemelerin numunelerinden 1’er adet alınacak olup (Her Malzemeden 1 adet Numune) numuneler toplam talepten sayılmayacaktır. Uygun bulunmayan numuneler geri gönderilerek başka bir numune istenecek ve yüklenici teknik şartnameye uygun ürün getirine kadar bu işlem devam edecektir. I. Kısım Alev Almazlar Grubu için; sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 16 hafta içinde yüklenicinin idareye numunelerini onaylatması gerekmektedir. 2.Kısım Tekstil Grubu, 3.Kısım Ayakkabı Grubu ve 4.Kısım Kişisel Koruyucu Donanım Grubu için ; sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 7 hafta içerisinde Yüklenicinin İdareye numunelerini onaylatması gerekmektedir. Yüklenici, İdare tarafından numunelerin üretimine onay verilmesine müteakip 70 takvim günü içinde İdareye belirtilen sayı ve bedendeki malzemeleri bir defada teslim edecektir. Kısmi sevkiyat kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarih
Dikkatini Çekmedi mi ?  Yıldırım Aktuna kimdir? Yıldırım Aktuna kaç yaşında ve nereli? Yıldırım Aktuna ve Oğul Aktuna Akraba mı?

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Doğal Gaz İletim ve Piyasa İşlemleri Daire Başkanlığı, Zemin Kat İhale Salonu, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mah. Etimesgut / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Serhat Türkel kimdir? Serhat Türkel nereli ve kaç yaşındadır?

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01997229

Yorum yapın

en iyi