ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TONER VE AYNİYAT TÜKETİM MALZEMESİ SATIN ALINACAK

Yazıcı Tonerleri ve Ayniyat Tüketim Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : YENİ BATI MAH. 2367. SK. NO:4 06370 BATIKENT YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 587 2680 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yazıcı Tonerleri ve Ayniyat Tüketim Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25 kalem Yazıcı Tonerleri ve Ayniyat Tüketim Malzemesi alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : 1- İdarenin vereceği siparişe istinaden, teslim edilecek olan malların tamamı ya da istenilen miktar kadar (peyderpey) teslimat yapılacaktır. Siparişte gün belirtilmiş ise istenen günde, gün belirtilmemiş ise en geç 15 (Onbeş) iş günü içinde mal, hastane ayniyat deposuna teslim edilecektir. 2- Muayene kabul işlemleri, oluşturulacak muayene ve kabul komisyonunca yapılacaktır. 3- Tüm teslimatlar Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 4- Malların teslimat tarihi hiçbir şekilde 31.12.2024 tarihini geçemez.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
Dikkatini Çekmedi mi ?  Ankara su kesintisi! Ankara 30.07.2023 su kesintisi! Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler! - HY Gazete

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  • 1 – 21’inci kalemler arasındaki kalemler (Yazıcı Tonerleri) için; istekliler teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile, niteliğini, marka modelinibelirten katalog/resim vb. ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı tanıtım materyallerini yeterlilik bilgisi tablosun da beyan edeceklerdir. İhaleden sonra idare tarafından talep edilmesine müteakip belirtilen süre içerisinde satın alma birimine imzalı TESLİM TUTANAĞI karşılığında teslim etmek zorundadır.
  • 22 – 25’inci kalemler arasındaki kalmeler (Ayniyat tüketim malzemesi): istekliler teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile, niteliğini, marka modelini belirten numune, katalog/resim vb. ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı tanıtım materyallerini yeterlilik bilgisi tablosun da beyan edeceklerdir. İhaleden sonra idare tarafından talep edilmesine müteakip belirtilen süre içerisinde satın alma birimine imzalı NUMUNE TESLİM TUTANAĞI karşılığında teslim etmek zorundadır.
Dikkatini Çekmedi mi ?  T.C. ANKARA 3.İŞ MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01997207

Yorum yapın

en iyi