ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

7 Kalem Muhtelif Patlayıcı Madde Ve Ateşleme Sistemleri Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat :6 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125072203 – 3125072174
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 7 Kalem Muhtelif Patlayıcı Madde Ve Ateşleme Sistemleri Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Muhtelif Patlayıcı Madde ve Ateşleme Sistemleri Alımını Kapsamaktadır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sarf malzemelerin teslim yeri ruhsatlı ocaklar ve belediyemizin mücavir alan içerisinde yapacağı yol çalışmaları sahaları olacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. Yetkili mercilerden patlayıcı madde taşıma ve kullanma müsaadesi alındıktan sonra İdarenin görevlendirdiği personeller nezaretinde veya yükleniciye ait güvenlik belgeli elemanlarca Yüklenicinin deposundan istenilen malzemeler Yükleniciye ait nakliye aracıyla İdarenin uygun gördüğü sahalara teslimleri yapılacaktır. 2. Sarf malzemelerin teslim yeri ruhsatlı ocaklar ve belediyemizin mücavir alan içerisinde yapacağı yol çalışmaları sahaları olacaktır. 3. Sarf malzemelerin teslim alınması ve sarjlanması aynı gün içerisinde yapılacağından Yüklenici talep edilen malzemeleri en geç saat 10:00 a kadar İdarenin güvenlik belgeli personeline teslim etmek zorundadır. 4. Sarf malzeme alımları günlük olarak İdarenin talepleri doğrultusunda 300 kg ile 15.000 kg arasında satın alınacaktır 5. Sarf malzemelerin Yüklenici deposundan şarjlama sahasın nakli Yüklenici tarafından yapılacaktır. Patlayıcı maddelerin nakledilmesi, depolanması ve sarf edilmesinde 87/12028 sayılı tüzük hükümlerinden doğacak giderler Yükleniciye ait olacaktır. Patlatma günleri 2 (iki) gün öncesinde Yükleniciye bildirilecektir. 6. 7 Kalem patlayıcı madde ve ateşleme sistemleri birbirleri ile orantılı kullanılacağından kalemlerden herhangi biri tamamen alınmayabilir. İdare sadece teslim aldığı malzemenin bedelini ödeyecektir. Satın alınmayan kalem için Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip 10 gün içinde işe başlanacaktır.
Dikkatini Çekmedi mi ?  Ankara'da ücretsiz konserler Eylül 2023! Ankara Fatma Turgut, Göksel, Derya Uluğ ücretsiz konser etkinlikleri 2023! Ankara ücretsiz konserler nerede, ne zaman?

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
14.08.1987 tarih ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulunun ” Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler ve av malzemeleri vb. üretini, ithali, taşınması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük” ün 113. maddesi gereğince Valilik İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan patlayıcı maddelerin satın alınmasına, nakledilmesine, depolanmasına ve depodan satışının yapılmasına izin verildiğine dair izin belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Gökhan Akyürek Kimdir? Gökhan Akyürek kaç yaşında, nereli? GKN Kargo kimin, sahibi kim? - HY Gazete

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934981

Yorum yapın

en iyi