ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Kusunlar-İmar (Doğukent) Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen parselde 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.

MAMAK İLÇESİ KUSUNLAR İMAR MAHALLESİ (DOĞUKENT) KAT KARŞILIĞI İHALESİ KAPSAMINDAKİ PARSELLER
Sıra No İlçe Ada /Parsel Arsa Alanı
m2
Emsal Emsal İnşaat Alanı
m2
KULLANIM ŞEKLİ YAKLAŞIK MALİYET (IV-A)
1 Mamak 50847/2 6181 1.40 8653,40 Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir) 132.397.020,00
2 Mamak 50848/2 8106 1,40 11348,40 Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir) 173,630,520.00
3 Mamak 50849/2 5188 1,40 7263,20 Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir) 111,126,960.00
TOPLAM 19.475,00 27.265,00 417,154.500.00

*Plan notları dahilinde ada bazlı inşaat yapılması halinde emsal inşaat alanında %10 oranında artış sağlanmaktadır.

1-Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre 417.154.500,00 TL (Dört Yüz On Yedi Milyon Yüz Elli Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.
2-İhale 16/05/2024 Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle /ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinde 15/05/2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar görülebilir.
4-İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.
5-İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi
b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2024 yılı vizeli)
c- Noter tasdikli imza sirküleri

 1. İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.
 2. İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %10’u kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi
 3. Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge
 4. Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili beyan ve belgeler
 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanname
 6. Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)
   1. Cirosunun yaklaşık maliyetin %10’undan az olmaması
   2. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması
   3. Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması
   4. Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması
 7. İşin keşif bedelinin % 5’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, banka referans mektubu
 8. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü oranında 12.514.635,00 TL (On İki Milyon Beş Yüz On Dört Bin Altı Yüz Otuz Beş Türk Lirası) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu
 9. Yer Görme Belgesi
 10. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
 11. Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.
 12. İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
Dikkatini Çekmedi mi ?  Ankara vefat sorgulama! Ankara'da vefat edenler! Ankara'da bugün ölenler Ankara vefat listesi! - HY Gazete

6- İhale için toplam emsal inşaat alanının en az %15’i oranında teklif verilecek olup (%15 altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır); teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.

7-İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8- Bu işin şartnamesi 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 15/05/2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO: 5 KAT: 14 YENİMAHALLE / ANKARA
TELEFON : 0 312 507 25 62
FAX : 0 312 507 26 11

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02024377

Yorum yapın

en iyi