T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 ADET KIZGIN SU KAZANI ALIMI

2 ADET KIZGIN SU KAZANI (2 ADET BRÜLÖR VE 2 ADET OTOMASYON PANOSU DAHİL/YERİNE MONTAJLI ÇALIŞIR VAZİYETTE)

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Adet Kızgın Su Kazanı (2 Adet Brülör ve 2 Adet Otomasyon Panosu Dahil/Yerine Montajlı Çalışır Vaziyette) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Kazım Karabekir Cad. No:70 06050 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3126161667 – 3123126929
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 Adet Kızgın Su Kazanı (2 Adet Brülör ve 2 Adet Otomasyon Panosu Dahil/Yerine Montajlı Çalışır Vaziyette)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Kızgın Su Kazanı (2 Adet Brülör ve 2 Adet Otomasyon Panosu Dahil/Yerine Montajlı Çalışır Vaziyette) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günü içerisinde Mevcut Ünitenin (kazan, brülör, otomasyon panosu) demontajı yapılarak, temini yapılacak olan Ünitenin (kazan, brülör ve tüm ekipmanlar) montajının yapılması ve çalışır vaziyette teslimi
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ASKİ Genel Müdürlüğü Giriş Kat İhale Salonu
Dikkatini Çekmedi mi ?  Ahmet Akcan kimdir? Ahmet Akcan nereli ve kaç yaşındadır?

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu ,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi ,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi ,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi bir tanesini sunmak yeterlidir.
Dikkatini Çekmedi mi ?  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN BARINAKLAR GİRİŞ TAKLARI VE MESCİT BİNALARI YAPIM İŞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913382
İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın

izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Çanakkale Haberleri