ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KİRALIKLAR

Müdürlüğümüz Sincan Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan Belören Konaklamasız Orman Parkında Yer Alan Gelir Getirici Tesislerin İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilerek, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

        1. İDARENİN:
a) Adresi : Mühye (Yeşilkent) Mah. 555.Caddesi No:1/A
Çankaya /ANKARA
b)Telefon ve faks numarası : 312 296 45 00 / 312 296 47 05
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
        1. İHALEYE KONU ORMAN PARKININ NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği İli İlçesi Mahallesi/ Mevkii Yüzölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi
Orman (orman vasıflı 1653 ada 7 parsel ile Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki kurumumuza tahsisli yer)
Ankara Sincan Gazi Osman Paşa/
Belören
36,11 Ha Tesisli (Tamirat Gerekiyor) Sözleşme tarihine uygun olarak 20 (yirmi)yıllık sürenin bitimiyle sona erer.
MEVCUT OLAN GELİR GETİRİCİ YAPI VE TESİSLER
SIRA

TESİS ADI

ADET TABAN ALANI

H’MAX

1 Kır Kahvesi 1 41 m² 4,40 m (Tek Katlı)
2 Büfe ve WC 1 89 m2 3,40 m (Tek Katlı)
3 Ana İdari Bina 1 180 m2 4,00 m (Tek Katlı)
4 Sosyal Tesis 1 1083 m² 6,50 m (Bodrum+Z. Kat)

3. İHALE KONUSU İŞİN
a) Adı : Belören Konaklamasız Orman Parkında Yer Alan Gelir Getirici Tesislerin İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi.
b) Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli : 748.000,00TL
c) Geçici teminat miktarı : 224.400,00 TL (Tahmin edilen bedelin %30’u)
4. İHALENİN:
a) Yapılacağı yer : Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu
b) Tarih ve saati : 31 / 10 / 2023 – 11.00 Salı Günü

Dikkatini Çekmedi mi ?  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK MYO ONARIM İŞİ

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (Kamu kurumları hariç),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, (Kamu kurumlarından istenmeyecek).
5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.1, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 3.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Ankara Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Beşevler Şubesi’ndeki IBAN TR090001000799062881715018 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler, 31/10/2023 Salı günü saat 11.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.

Dikkatini Çekmedi mi ?  T.C. ANKARA BATI 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
#ilangovtr BASIN NO: ILN01911682
İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın

izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Çanakkale Haberleri